Cookie- og Privatlivspolitik for Smukfest.dk

Privatlivspolitik for Smukfest

Introduktion
Vi vil gerne opføre os ordentligt og vi tager vores ansvar som dataansvarlig alvorligt.

Derfor fortæller vi i her om vores politik for behandling af personoplysninger – dvs. de oplysninger vi kommer til at behandle om dig, når du deltager på Smukfest.

Vi fortæller dig også andre steder, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Det gør vi når du bru-ger vores hjemmeside www.smukfest.dk i vores cookiepolitik (https://www.smukfest.dk/cookie). Og når du køber ind i vores shop (https://smukshop.dk/side/privatlivspolitik), oplyser vi dig om vores behandling af oplysninger når du opretter en brugerkonto. Hvis du henter en eller flere af vores apps til din telefon, så oplyser vi dig også i app’en om behandling af dine oplysninger ved brug af appen og endeligt, hvis du benytter vores gratis wifi under Smukfest, så oplyser vi ved login om vores behandling af oplysninger om dig.

Her i denne politik forklarer vi dig hvilke oplysninger vi behandler under gennemførelsen af Smuk-fest og hvilke principper vi behandler oplysningerne ud fra.

Det vigtigste for os er, at du kan have fuld tillid til, at vi altid behandler oplysninger om dig med største omhu, med respekt for dig og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Hvem er omfattet af vores politik?
Politikken gælder for alle os, der arbejder for Skanderborg Festivalklub, som arrangerer Smukfest. Politikken er en del af de retningslinjer vi pålægger den faste medarbejderstab og hvor det er rele-vant, vores frivillige, som hjælper til under Smukfest.

Vores grundlæggende principper for behandling af oplysninger om dig
Vi behandler dine oplysninger ud fra følgende fundamentale principper, som følger af databeskyt-telseslovgivningen og som understøtter vores målsætning om, at alle vi registrerer oplysninger om kan være trygge ved vores behandling:

 1. Lovlig, gennemsigtig og fair behandling
  Vores behandling skal være lovlig og rimelig overfor de registrerede personer. Det betyder også at vi respekterer de rettigheder registrerede har.
 2. Afgrænset til definerede formål
  Vi indsamler kun personoplysninger, når vi har et klart defineret formål med indsamlingen og behandlingen.
 3. Dataminimeret
  Vi behandler kun de personoplysnigner som er nødvendige og tilstrækkelige for at vi kan opfylde de behandlingsformål vi opsætter.
 4. Oplysninger skal være ajourførte
  Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at de personoplysnigner vi behandler er korrekte og om nødvendigt ajourførte.
 5. Tidsbegrænset
  Vi sletter eller anonymiserer personoplysninger når vi har opfyldt formålet med behandling af indsamlede personoplysninger.
 6. Fortroligt
  Vi beskytter personoplysninger mod uautoriseret adgang – det betyder også, at kun de medarbejdere, som har et arbejdsmæssigt behov for at tilgå oplysninger, får tildelt adgang.

Hvad er det nu lige for nogle oplysninger vi behandler om dig?

Tv-overvågning på Smukfest
Under Smukfest foretager vi tv-overvågning ved hjælp af fastmonterede kameraer og ved hjælp af droner. Tv-overvågningen sker i kriminalitetsforebyggende øjemed, så vi alle kan have en god festi-val. Optagelserne slettes efter 30 dage. Optagelserne kan vi alene videregive til politiet i overens-stemmelse med tv-overvågningslovens regler.

Vi foretager også video-optagelse via droner under Smukfest med det formål at koordinere trafik fra ét område af festivalen til et eller flere andre områder i forbindelse med koncertafviklingen. Opta-gelserne bruger vi også til at analysere trafikmønstre for at blive bedre til at afvikle Smukfest og forbedre brugeroplevelsen. Optagelserne gemmer vi i 30 dage

Registrering i indgangsmøller
Smukfest er opdelt i områder, og mellem områderne er der opsat adgangsmøller. For at komme igen-nem en adgangsmølle skal dit armbånd læses. Vi registrerer hvilke møller dit armbånd passerer og på hvilket tidspunkt. Dette gør vi for at forhindre misbrug af armbånd og for at analysere trafik-mønstre og lave statistik med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på Smukfest. Oplysningerne slettes eller anonymiseres 30 dage efter afslutningen af Smukfest.

Køb med armbånd
På Smukfest har du mulighed for at anvende dit armbånd til betaling for mad og drikkevarer. Når du vælger at gøre det, så registrerer vi dine køb for at kunne administrere saldo og gennemføre betalingstransaktioner. Vi giver dig herudover mulighed for at se dine køb i vores Cashless app. Vi bruger også oplysningerne til at generere anonymiseret datagrundlag og statistik for at forbedre afviklingen af Smukfest, og generelt tilbyde en bedre service til vores gæster. Selve transaktionsda-taene skal vi beholde i 5 år, men de øvrige personoplysninger sletter vi 30 dage efter afslutningen af Smukfest.

Optagelse af pressebilleder
Under Smukfest har vi en række fotografer, som optager billede og video af festivalen for os. Her kan du også komme med på et billede eller videooptagelse. Billeder og video optages med det formål at rapportere fra festivalen, til markedsføring af Smukfest, herunder på hjemmesiden smukfest.dk, i vores apps mv.

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger
Når vi foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med vores tv-overvågning og videoop-tagelser, vores registreringer i indgangsmøller og vores optagelse af pressebilleder, gør vi det på grundlag af en interesseafvejning. Vi mener vores interesser i at foretage behandlingerne for at opnå vores formål er rimelig og nødvendig af hensyn til en ordentlig afvikling af Smukfest.

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med køb med armbånd, gør vi det på grundlag af at opfylde aftalen med dig om at kunne benytte armbåndet som betalingsmiddel. Transaktionsdata-ene er vi efter bogføringsloven forpligtet til at behandle.

Dine rettigheder
Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne. Dine rettigheder inkluderer at

- Du kan anmode os om i indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler oplysninger om dig. Hvis vi gør, har du også ret til at få adgang til oplysningerne og en række oplysninger omkring vores be-handling.

- Du har krav på at få berigtiget oplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget (rettet). Dette omfatter også, at du i nogle situationer kan få suppleret de oplysninger vi har registreret om dig.

- Du har i nogle tilfælde krav på at få slettet oplysninger om dig.
I nogle situationer har du ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig, forinden det tidspunkt, hvor vi alligevel ville slette oplysningerne efter vores almindelige slettepro-cedurer. Vi kan slette oplysninger om dig hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde vores behandlingsformål, hvis du gør berettiget indsigelse mod vores behandling eller hvis vores behandling i øvrigt er ulovlig. Vi sletter oplysningerne uden unødig forsin-kelse. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning om sletning, så kontakter vi dig herom.

- Du har i nogle situationer krav på at vi begrænser behandlingen af oplysningerne om dig.
Du har i nogle situationer ret til at kræve, at vi begrænser de behandlinger vi udfører på dine personoplysninger. Det er navnlig hvis du mener behandlingen er ulovlig eller du be-strider oplysningernes rigtighed.

- Du kan gøre indsigelse mod vores behandling.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Vi må derefter kun behandle oplysningerne, hvis vi kan påvise nogle vægtige legitime grunde til behand-lingen, der går forud for dine interesser.
Hvis du vil udøve dine rettigheder overfor os, kan du kontakte os – vores kontaktoplysninger er lige nedenfor.

Hvis du er utilfreds med vores behandling, kan du klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage over behandlingen. Vi håber du i første omgang vil klage direkte overfor os. Du bedes sende din klage til info@smukfest.dk.

Vores øvrige kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores oplysninger
Vores fulde identitet og kontaktoplysninger er:

Skanderborg Festivalklub
Birkevej 20
8660 Skanderborg
CVR-nr. 77052518

Opdatering af vores persondatapolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår re-gelmæssigt persondatapolitikken for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstem-melse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger.

Denne politik har versions nr. 1 og er gældende fra den 3 juli 2018

Cookie politik for Smukfest

Se kontaktoplysninger